Projectes

Disseny del sistema de seguiment i avaluació del Programa Democràcia Activa

Democràcia Activa
Àmbit: CiutatCategories: Participació ciutadana, planificació estratègica, Recerca i avaluació

Repte:

El Reglament de participació ciutadana aprovat l’any 2017, defineix i regula els canals de participació necessaris per a millorar les relacions entre ciutadania i govern municipal i, conseqüentment, fer més pertinents i eficients les polítiques públiques. Conforma doncs, el marc conceptual de la participació ciutadana a la ciutat i per tant, del Programa Democràcia Activa, des del qual l’Ajuntament de Barcelona desplega una sèrie d’intervencions orientades a millorar la qualitat de la democràcia local a través de l’impuls de la participació ciutadana.

El Reglament de participació i el Programa Democràcia Activa cerquen impulsar una participació ciutadana diversa, plural i accessible, a partir de processos degudament planificats, traçables i transparents. Però què vol dir exactament una participació diversa? I plural? Què implica que un procés participatiu sigui traçable? Rendir comptes a la ciutadania sobre els esforços realitzats des de l’Ajuntament per a millorar la qualitat democràtica requereix avaluar processos complexes i mesurar conceptes abstractes.

 

Resposta:

Per a donar resposta a aquest repte, la Direcció de Democràcia Activa encarrega a l’equip de Spora Sinergies el disseny d’un sistema de seguiment i avaluació del Programa. Un sistema que permeti concretar i mesurar la diversitat, la pluralitat, la traçabilitat i la transparència (entre d’altres dimensions) de la participació a la ciutat.

S’inicia així un procés de reflexió amb l’equip de Democràcia Activa per desgranar aquests conceptes o dimensions en elements observables, en indicadors, que al seu temps es converteixen en preguntes de formularis que hauran de respondre els diferents agents implicats en l’exercici de participació ciutadana. D’aquesta manera, es genera una estructura (un sistema) que ha de permetre realitzar un seguiment del funcionament de tots els canals de participació (processos participatius, òrgans de participació, consultes ciutadanes i iniciatives ciutadanes), per tal de valorar si efectivament millora la qualitat democràtica.

Aquest sistema ha estat pilotejat durant el 2018, per tal d’assegurar que la informació recollida permet extreure conclusions i recomanacions per a millorar de manera contínua el Programa Democràcia Activa.

Aquí podeu consultar la presentació del projecte: http://www.spora.ws/avaluant-la-participacio-ciutadana-els-indicadors/