Projectes

Pla Local d’Igualtat de Gènere i Diversitat Sexual de La Garriga

doodle-faces
Àmbit: GènereCategories: Gènere, LGBTI, Pla Igualtat, Plans de desenvolupament local, Transversalització

Repte

En el context de la finalització de la vigència del I Pla d’Igualtat de Gènere de la Garriga i amb la voluntat de consolidar aquesta línia de polítiques públiques, el municipi té el repte d’elaborar el II Pla d’Igualtat. Aquest nou Pla s’impulsa després que l’Ajuntament hagi avaluat el I Pla d’Igualtat, per tal de detectar les principals fortaleses i febleses del seu disseny, implementació i resultats. Per tant,  el II Pla recull el llegat del primer però, alhora, tracta de superar els principals problemes que l’havien envoltat.

A més, el nou Pla suma per primera vegada la perspectiva de diversitat sexual i de gènere, iniciant així una nova línia de polítiques de gènere. I és que, aquest nou Pla, busca revertir les situacions de desigualtat i violències que es donen per motiu de gènere i per raó d’orientació sexual, entenent el gènere com un dispositiu ample que inclou també l’expressió i la identitat de gènere.

En definitiva, aquest nou Pla té el repte d’actuar com a full de ruta per al desplegament de les polítiques locals d’igualtat entre dones i homes i de les polítiques per la diversitat sexual i de gènere, de manera específica però alhora coordinada.

Resposta

De manera prèvia a l’elaboració del Pla d’Acció, s’ha realitzat una Diagnosi per detectar els principals problemes i necessitats en clau d’igualtat i diversitat de gènere en diferents àmbits de la vida social i de la política municipal. Tanmateix, amb l’objectiu d’obtenir un informe esquemàtic i visual, no s’ha inclòs en l’informe definitiu del Pla l’apartat corresponent a la Diagnosi.

D’aquesta manera, el Pla Local d’Igualtat de Gènere i Diversitat Sexual de la Garriga s’estructura en dos grans blocs:

  • El primer bloc fa referència al marcs conceptual i legal que sostenen les polítiques d’igualtat de gènere i de diversitat sexual. En aquest també es presenten els principis rectors que orienten el Pla i el seu procés d’elaboració.
  • El segon bloc conté el Pla d’Acció i, alhora, es divideix en tres apartats: organigrama i seguiment del Pla; presentació del principi de transversalitat de les polítiques de gènere i diversitat sexual i, per últim, el Pla de Treball, on s’inclouen les accions a desenvolupar durant el primer curs de vigència del Pla (2019/2020) i un recull d’accions pels següents anys.

Aquest procés s’ha dut a terme a través d’una metodologia participativa. A partir de diferents sessions de treball amb el cos tècnic i la ciutadania s’han proposat, validat i prioritzat les accions que constitueixen el nou II Pla local d’Igualtat de Gènere i Diversitat Sexual.

Aquest document esdevé la guia de referència de les polítiques de gènere locals dels pròxims anys i està dissenyat per afavorir la transversalització de la perspectiva de gènere i de la perspectiva de diversitat sexual i de gènere a totes les àrees municipals.