Projectes

Pràctiques educatives de l’alimentació als menjadors escolars i les llars d’infants

Menjador
Àmbit: Salut, EconomiesCategories: Cultura alimentària, Infància i joventut

L’Ajuntament de Barberà del Vallès ha desenvolupat un conjunt d’iniciatives orientades a millorar les condicions alimentàries dels centres educatius i les llars d’infants del municipi, així com a promoure una millor educació en els valors de l’alimentació en les famílies de Barberà.

En el marc d’aquestes iniciatives, la Secció de Benestar Social i Salut de l’Ajuntament encarregà a Spora una recerca sobre aquells aspectes que condicionen les dinàmiques alimentàries dels centres educatius de primària i de les llars d’infants.

Objectius de l’estudi:

1. Detectar els hàbits i les pràctiques educatives envers l’alimentació que es despleguen en l’espai de menjador a les escoles de primària i les llars d’infants de Barberà del Vallès.

2. Analitzar els significats, l’opinió i valoració de les famílies i de les persones responsables de menjador (coordinadores i monitores) en relació amb aquest espai educatiu i a les seves característiques.

3. Proposar actuacions orientades a afavorir la incorporació de valors, hàbits i pràctiques saludables envers l’alimentació en els menjadors de primària i les llars d’infants.