Projectes

Avaluació de la mesura de govern Programa Barcelona Ciutat de Drets

BCNCiutatdeDrets
Àmbit: Ciutat, Drets i diversitatCategories: Participació ciutadana, Recerca i avaluació

Repte

Durant l’any 2016, l’Ajuntament de Barcelona va desenvolupar la mesura de govern Programa Barcelona Ciutat de Drets. Accions de prevenció i garantia dels drets de ciutadania i accions per incloure l’enfocament de drets humans a les polítiques públiques, amb l’objectiu de promoure un model de ciutat diversa, intercultural i polièdrica on totes les persones tinguin un accés real, efectiu i en condicions d’igualtat a tots els drets humans reconeguts i garantits a la ciutat.

Quatre anys després de la seva implementació, l’Ajuntament vol saber com ha anat el desenvolupament d’aquesta mesura. Per això, demana a l’equip de Spora Sinergies la realització d’una triple avaluació del programa:

  • Avaluació del disseny: com s’ha planificat la intervenció? Els diferents nivells (objectius generals i específics, prioritats temàtiques i línies d’actuació) es relacionen de manera lògica i coherent? Les estructures de governança són les adequades per a garantir el correcte seguiment i avaluació del programa?
  • Avaluació de la implementació: com s’ha desenvolupat el programa? Com han viscut la seva participació els agents implicats? Quins han estat els punts forts i els punts febles de cada una de les línies d’actuació que inclou?
  • Identificació i avaluació dels resultats: el programa ha sigut d’utilitat per incloure l’enfocament basat en drets humans a les polítiques públiques? I per implementar polítiques de drets humans segons les prioritats marcades?

Resposta

S’ha realitzat una avaluació del disseny, de la implementació i dels resultats de la mesura de govern Programa Barcelona Ciutat de Drets. La finalitat d’aquest exercici analític ha estat generar informació que ajudi a millorar tant el disseny com el funcionament i l’eficàcia del programa, proporcionant evidències i reflexions que puguin facilitar i fonamentar la presa de decisions de cara a edicions futures. Per això, s’ha avaluat:

  1. El disseny del programa, realitzant una anàlisi formal i crítica de la coherència interna del programa d’acord a postulats bàsics de planificació estratègica i la teoria del canvi.
  2. La seva implementació, exposant les dificultats i facilitats amb què s’han trobat els agents implicats a l’hora de desplegar les actuacions; és a dir, els punts forts i febles associats al procés d’implementació de cada una de les línies d’actuació de la mesura.
  3. Els principals resultats obtinguts, per conèixer l’eficàcia del programa a través de l’avaluació de l’assoliment dels objectius específics establerts. A més, aquesta avaluació també ha inclòs una anàlisi de l’eficàcia del programa respecte a cadascuna de les dimensions de la teoria del canvi (informació, formació, incidència i mobilització) contemplades en les línies de protecció. Concretament, s’ha analitzat la utilitat del programa per: augmentar la informació i la formació sobre drets humans entre el cos tècnic de l’Ajuntament i entre la ciutadania i les entitats; per prevenir les vulneracions dels drets humans a la ciutat de Barcelona; i per impulsar o enfortir les xarxes o entitats locals defensores dels drets humans.

Per dur a terme aquesta avaluació s’ha realitzat una sessió exploratòria amb la persona referent del programa i un total de 12 entrevistes (7 grupals i 5 individuals) a diferents agents clau en el desenvolupament d’aquesta mesura.

L’informe elaborat inclou propostes de millora exposades pels diferents agents entrevistats i un seguit de recomanacions efectuades per l’equip de Spora Sinergies.