Blog > Tags: Plans de desenvolupament local

Innovacions en la planificació urbana a través de pressupostos participatius

Foto portada_11

El passat 8 juliol 2015 vam tenir l'oportunitat de presentar les innovacions metodològiques que vam desenvolupar a Haití, en el 1er Congrés Internacional d'Antropologia Iberoamericana (AIBR) a Madrid. A partir de l'exemple del Pla d'Ordenació per a la Rehabilitació del barri de Campêche (Port-au-Prince, Haití), realitzat pel grup WE-Spora el 2013, compartim els principals desafiaments als què ens vam enfrontar en la realització de l'estudi de planificació urbana, en un context de emergència i crisi humanitària:

  • L'articulació de múltiples actors (administracions públiques, ONG internacionals, ciutadania organitzada i ciutadania no organitzada) en el disseny, implementació i avaluació del Pla de Desenvolupament Urbà.
  • La planificació d'accions que responguin a les necessitats a curt termini (emergència) en coherència amb les intervencions per a la millora de la qualitat de vida a llarg termini (desenvolupament).

Per donar resposta a aquests desafiaments vam utilitzar eines metodològiques innovadores en l'àmbit de la planificació urbana per tal de dissenyar intervencions urbanes eficients i realistes:

  • El desenvolupament de metodologies participatives "ad hoc": la Planificació Ciutadana Multi-Actoral per a l'Acció (PCMA). En aquest cas, es van crear plataformes participatives per a una presa de decisions multi-actoral, amb els agents implicats a tots els nivells: la ciutadania (incloent-hi la societat civil organitzada i els veïns i veïnes no organitzats); les institucions governamentals (incloent ministeris, departaments i empreses públiques) i les organitzacions i agències internacionals que intervenen en la mateixa zona. L'articulació de les necessitats, objectius i prioritats de cada grup d'actors va resultar essencial per garantir la coherència i efectivitat de les intervencions dissenyades.
  • La introducció dels pressupostos participatius com una eina de planificació i priorització de les intervencions urbanes. En aquest cas es van dissenyar línies d'intervenció a llarg termini i es van prioritzar 10 accions estratègiques i immediates, utilitzant criteris i indicadors de qualitat de vida per a la seva priorització. La implicació de la comunitat en la definició de les intervencions i la priorització de les accions va permetre la focalització en el desenvolupament a llarg termini més enllà de les necessitats bàsiques del context d'emergència.

Aquests interrogants, desafiaments i reflexions van ser presentats dins del panell "Sostenibilitat de les polítiques de desenvolupament a Haití: actors locals, govern i tercer sector" en el marc del 1er Congrés Internacional d'Antropologia Iberoamericana (AIBR), que va tenir lloc a Madrid entre el 7 i el 10 de juliol de 2015. Aquí podeu veure la presentació completa (en castellà):