Serveis

Spora Sinergies és una consultora especialitzada en el desenvolupament i millora de projectes, programes i polítiques socials.

Spora Neix el 2005 com a spin-off del Parc de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i està formada per un equip de professionals de les ciències socials.

A Spora tenim com a Objectiu general de la nostra activitat la millora de la qualitat de vida de les persones mitjançant la creació, la difusió i la implementació d’un coneixement rigorós i de qualitat sobre la realitat social.

Recerca

"Pensar vol dir inventar. Tota la resta -cites, notes a peu de pàgina, índexs, referències, copiar i enganxar, bibliografia de les fonts, comentaris ... - es pot considerar preparació, però de seguida cau en la repetició, el plagi i la servitud." Michel Serres

Persones, col·lectius i institucions perceben, defineixen i valoren contínuament els fets i esdeveniments de què formen part. La recerca psicosocial ens permet detectar i analitzar problemàtiques o conflictes socials, establir les bases de futures polítiques i estratègies d’intervenció properes a les persones, i elaborar estratègies d’implementació.

Avaluació

"Tot allò que pot ser comptat no necessàriament compta; tot allò que compta no necessàriament pot ser comptat." Albert Einstein

Projectes, programes i polítiques d’intervenció són éssers vius en un context dinàmic, que sovint també mostra vida pròpia. L’avaluació posa sobre aquests escenaris una nova mirada, fresca i concreta, orientada cap a millores en l’eficàcia i eficiència, i a través de l’anàlisi de la pertinença d’unes accions que cerquen tenir un impacte rellevant.

Planificació estratègica

"No és el pla allò que és important, és la planificació." Dr. Gramme Edwards

La planificació estratègica té per objectiu promoure el desplegament d’actuacions coordinades entre la ciutadania, agents tècnics i institucions per tal d’impulsar el desenvolupament comunitari integral o específic en el marc d'una visió comuna. L’equip de Spora ha desenvolupat diverses metodologies per a l’elaboració de plans estratègics i de desenvolupament en l’àmbit local, per exemple:

Plans estratègics municipals

Plans de Drogues

Plans d'Igualtat

Plans de Salut

Plans de Joventut

Secretaria tècnica i Coordinació intersectorial

"Tenim una desesperant necessitat d'altres històries, no de contes de fades on tot és possible per als cors purs, per a les ànimes valents o per les bones voluntats reunides, sinó d'històries que narren com es poden transformar algunes situacions quan els qui les pateixen aconsegueixen pensar-les junts." Isabelle Stengers

La Secretària tècnica i la Coordinació intersectorial pel treball en xarxa suposen un repte professional en termes d’optimització dels recursos i de desplegament d’una atenció adequada a les persones. Sovint convé establir mecanismes de coordinació per connectar de forma fluïda àmbits tan diversos com poden ser el sanitari, el social, el policial, l’educatiu, el científic, el judicial, l’associatiu o el periodístic, entre d'altres.“Circuits Sinèrgia” és una metodologia creada i experimentada amb èxit per l’equip de Spora al llarg dels darrers anys, que genera solucions per a la creixent necessitat d’establir estratègies de coordinació entre professionals de diferents disciplines que han de gestionar problemàtiques complexes. El disseny i desplegament dels circuits s’acompanya de l’elaboració de protocols interprofessionals, diagrames de flux i mapes de recursos.

Guies i protocols

"La societat de la transparència elimina tots els rituals i cerimònies, en tant que aquests no poden fer-se operacionals, perquè són un impediment per a la acceleració dels cicles de la informació, la comunicació i la producció." Byung-Chul Han

 

En els darrers anys, la societat civil i les administracions públiques han fet grans esforços per tal d’abordar de forma eficaç i eficient fenòmens complexos, posant de relleu la necessitat de comptar amb eines de coordinació tècnica i estàndards de qualitat professional. A tal efecte, i de forma concertada amb els diversos agents implicats, l’equip de Spora compta amb metodologies per desenvolupar eines com guies professionals i protocols d’actuació. Aquestes eines es construeixen amb la participació i la concertació dels diversos agents implicats i implicables, tant civils com institucionals.

Formació

"L'excel·lència és un art que es guanya amb la formació i l'habituació." Aristòtil

La formació és una eina bàsica per enriquir els nostres coneixements, millorar les nostres habilitats i donar respostes a les necessitats relacionades amb la nostra acció professional. Aquestes són algunes de les formacions que ofereix Spora:
  • Introducció a la salut mental i l'estigma i la discriminació.
  • Introducció a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes: Els plans d'igualtat.
  • Eines per revertir les desigualtats de gènere en el món del treball: Com elaborar un Pla d'Igualtat de l'organització?
  • Eines per prevenir les conductes sexistes, situacions d'assetjament i discriminació: Com elaborar un Protocol d'abordatge de l'assetjament sexual i per raó de gènere?
  • Comunicació inclusiva i no sexista.
  • Introducció a la perspectiva LGTBI i el paper de l'Administració en les polítiques públiques contra la discriminació.
  • Estratègies i tècniques participatives.

Formacions adaptades a:

logoEstatal(1)

CoDisseny - Processos participatius

"La solidaritat no és assumir que les nostres lluites són les mateixes lluites, o que el nostre dolor és el mateix dolor, o que la nostre esperança és per al mateix futur. La solidaritat implica compromís, i treball, així com el reconeixement que fins i tot si no tenim els mateixos sentiments, o les mateixes vides, o els mateixos cossos, vivim en un terreny comú." Sarah Ahmed

Més de 15 anys d’experiència en processos de participació adaptats a les necessitats dels projectes: des de processos de participació ciutadana fins a processos de participació per fer front a reptes  intersectorials o d'un únic sector. Així mateix, adaptem les metodologies participatives al servei dels objectius de cada projecte.