Projectes

T’Activa: Envelliment Actiu a Terrassa

T'Activa_EnvellimentActiu
Àmbit: Salut, Drets i diversitatCategories: Gent gran i envelliment, Noves tecnologies, Recerca i avaluació

Repte

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) presenta, en el marc del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) anomenat Health Care Innovation Lab Orbital 40, la iniciativa T’Activa: Terrassa Activa i Saludable. Aquesta iniciativa té l’objectiu d’incentivar la innovació al voltant del desenvolupament d’una aplicació mòbil que connecti la ciutadania i la motivi per millorar la seva salut per tal de fer de Terrassa una ciutat més saludable.

Per desenvolupar aquest projecte el CST es posa en contacte amb Spora Sinergies, per formular la demanda d’un servei de consultoria sobre l’acció de vigilància competitiva a la ciutat de Terrassa respecte Europa i la resta de l’Estat espanyol.

Quines són les necessitats i les possibles respostes tecnològiques en termes de salut i envelliment actiu de la ciutat de Terrassa?

Resposta

En primer lloc, es realitza una anàlisi de la realitat social de Terrassa en relació amb l’envelliment per obtenir una panoràmica de la situació del municipi. Per això, s’elabora un informe en què s’exposen les dades més rellevants pel que fa a les característiques territorials, les característiques sociodemogràfiques, la mortalitat, la morbiditat, els estils de vida, el suport social i els recursos existents. Com a resultat d’aquesta aproximació a la realitat social de l’envelliment a Terrassa s’identifica la problemàtica de l’aïllament i la solitud no volguda com un dels reptes creixents entre la població més gran de la ciutat.

A continuació, es realitza una acció de vigilància competitiva i marc teòric focalitzada en el principal repte de salut identificat a la ciutat de Terrassa. Així, s’elabora un mapa comparatiu de respostes tecnològiques a l’aïllament i la solitud no volguda, identificant les iniciatives que s’estan duent a terme a Europa o la resta de l’Estat Espanyol. Tot i que es tracta de solucions tecnològiques dissenyades amb un mateix objectiu, difereixen en diversos aspectes i, per això, s’han organitzat segons 4 eixos d’anàlisi:

  1. Relacions: xarxa privada preexistent, nova xarxa comunitària, serveis de cura o dinamització professional.
  2. Temàtica: tasques de cura, promoció d’activitats o establiment de relacions.
  3. Població objectiu: persones grans, persones cuidadores o xarxa de cura (persona gran-família-cuidadors/es).
  4. Objectiu: solitud o aïllament.

Finalment, es realitza una sessió d’anàlisi sobre l’abordatge de la solitud no volguda a Terrassa amb personal tècnic de l’Ajuntament. Aquesta sessió serveix, d’una banda, per donar compte de la situació actual de l’abordatge de la solitud no volguda a Terrassa. Es recullen els principals reptes amb què el cos tècnic es troba a l’hora d’abordar l’aïllament i la solitud no volguda, així com les actuacions que s’estan desenvolupant per donar-hi resposta. Aquests reptes s’organitzen en 5 àmbits: Prevenció i sensibilització, Detecció de casos, Habitatge, Mobilitat i Informació. D’altra banda, aquesta sessió també és útil per pensar en com s’hauria de desplegar una estratègia transversal per combatre aquesta problemàtica des de les diferents àrees tècniques de l’Ajuntament.