Projectes

Suport operatiu al procés de participació d’elaboració del PeS Barcelona Dreta

Slide1
Àmbit: SalutCategories: Atenció Primària i Salut Comunitària, Participació, Participació ciutadana, Plans de desenvolupament local

Repte

En la revisió dels Plans Estratègics Sanitaris (PeS), desenvolupats pel Servei Català de la Salut, es necessita incorporar les visions i els coneixements de tots els agents implicats com un factor clau per a que els canvis o millores estratègiques que es plantegen siguin consistents, realistes, viables i exitoses. En conseqüència, es busca poder accedir, de manera detallada i rigorosa, a les aportacions que tant professionals, entitats proveïdores de salut i ciutadania poden fer al desenvolupament dels Plans des del lloc d’expertesa i experiència que ocupa cadascú.

Resposta

A través de l’encàrrec del Servei Català de la Salut, Spora ha dissenyat i dinamitzat unes dinàmiques participatives amb els diferents agents implicats (professionals de la salut, entitats proveïdores i ciutadania) per tal de recollir les necessitat, visions i aportacions que cada agent té sobre el desenvolupament i millora de la salut comunitària de l’AIS Barcelona Dreta. Aquestes dinàmiques han permès crear espais de debat i creació col·lectiva en els que han sorgir diferents propostes que, posteriorment, s’han incorporat al PeS Barcelona Dreta.

L’informe de les aportacions es pot consultar a:

https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/coneix_catsalut/plans-estrategics-sanitaris/barcelona-dreta/resultats-participacio-bcn-dreta.pdf