Projectes

Salut i qualitat de vida de les dones cuidadores informals. Efectes dels serveis municipals de suport a les cures

Salut i cures
Àmbit: Gènere, Salut, Drets i diversitat, EconomiesCategories: Cures, Gent gran i envelliment

Repte:

En les societats occidentals s’ha assignat històricament a les dones les activitats relacionades amb les cures i la reproducció, que es desenvolupen en l’esfera privada, la llar, i tenen poc reconeixement social i econòmic. Aquest fet té importants efectes en la vida de les dones, ja que elles dediquen el seu temps, en major mesura que els homes, al treball –productiu i reproductiu– i, per tant, disposen de menys temps per a altres activitats de gaudi personal. Això té conseqüències negatives en la salut, tant física com mental o emocional, i en la qualitat de vida. Per a poder redistribuir, en certa mesura, el treball de cures, l’Ajuntament de Barcelona compta amb diversos programes i polítiques destinats a l’ajuda de les persones cuidadores de familiars.

Resposta:

A través de l’encàrrec del Departament de Transversalitat de Gènere de l’Ajuntament de Barcelona, Spora ha elaborat un estudi per a conèixer l’estat de salut autopercebut de les dones cuidadores de familiars i l’efecte que poden tenir en la seva salut els programes de redistribució de les cures dels quals es beneficien –concretament el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), el programa Respir i el programa Temps per Tu–. Aquest estudi també ha servit per a conèixer la distribució i la gestió del treball de cures que es dona en l’àmbit domèstic així com les estratègies que desenvolupen les dones cuidadores de familiars per intentar millorar el seu benestar i el seu estat de salut.