Projectes

Protocol per a la prevenció i l’abordatge de les situacions d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, orientació sexual i identitat o expressió de gènere

christina-wocintechchat-com-LQ1t-8Ms5PY-unsplash
Àmbit: Gènere, Drets i diversitatCategories: LGBTI, Treball, violència masclista

Totes les persones tenen dret a rebre un tracte respectuós i digne, a realitzar la seva activitat laboral o voluntària en un entorn saludable, a no patir discriminació i ser tractades en igualtat de condicions. L’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i identitat o expressió de gènere, són situacions que atempten contra aquests principis fonamentals.

L’Ajuntament de Sabadell manifesta el seu compromís per a aconseguir espais de treball segurs i saludables, lliures de violències masclistes, on les relacions estiguin basades en la llibertat i el respecte entre les persones. Així mateix, manifesta la seva desaprovació rotunda de qualsevol mena de conducta o actitud ofensiva, discriminatòria i/o abusiva.

El nou Protocol per a la prevenció i l’abordatge de les situacions d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, orientació sexual i identitat o expressió de gènere inclou dues dimensions estratègiques fonamentals per tal d’aconseguir acabar amb l’assetjament. D’una banda, accions de prevenció enfocades a què aquests diferents tipus d’assetjament no arribin a generar-se i, per l’altre, pautes i procediments d’actuació protocol·litzats, per abordar les possibles situacions que es produeixin. Per tant, l’objectiu general del Protocol és definir el marc d’actuació en situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe, orientació sexual i identitat o expressió de gènere i prevenir-les, amb la finalitat explícita d’eradicar aquest tipus de conductes en l’organització. Es a dir, el Protocol pretén ser un instrument integral per a la prevenció, la detecció i la resolució de totes aquestes situacions.