Projectes

Maltractament vers les Persones Grans. Protocol marc per a un abordatge coordinat

ancians
Àmbit: Drets i diversitatCategories: Gènere, Gent gran i envelliment, Maltractament

El Protocol marc per a un abordatge coordinat de les situacions de maltractament vers les persones grans, impulsat per la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de la Ciutadania, estableix les pautes bàsiques d’actuació per a l’abordatge dels maltractaments vers les persones grans i per la coordinació de les intervencions entre els diferents agents implicats.

Es tracta del primer protocol d’actuació, per intervenir de forma integral i coordinada, en cas de maltractament cap a les persones grans en qualsevol indret del territori català. Aquest protocol distingeix tres nivells d’intervenció: prevenció, detecció i atenció i recuperació; per a dos àmbits diferenciats: l’àmbit domiciliari i l’àmbit institucional.

Objectius:
1. Establir el marc de referència tècnic i metodològic que possibiliti la coordinació dels diferents departaments, ens locals, institucions, agents socials i serveis per garantir l’efectivitat de les intervencions en l’abordatge de les situacions de maltractament vers les persones grans.

2. Consensuar uns criteris mínims d’actuació que permetin l’adaptabilitat del Protocol marc, tot considerant les necessitats i possibilitats de cada territori.

3. Definir un model de referència comú per a les intervencions davant de les diferents maneres d’exercir maltractaments a les persones grans i els àmbits en els quals es poden produir.

4. Promoure models d’intervenció específics i adequats als diferents àmbits en què es poden manifestar situacions de maltractament vers les persones grans, de manera que es tinguin en compte les necessitats específiques de cada persona gran.

5. Establir mecanismes de coordinació i cooperació que permetin una transmissió d’informació continuada i fluïda entre tots els agents i organismes implicats.