Projectes

Protocol d’intervenció en situacions d’assetjament sexual i per raó de gènere, assetjament laboral i altres situacions de discriminació

JustPa II
Àmbit: Gènere, Drets i diversitatCategories: assetjament, discriminació, LGTBI, racisme

Repte: Les empreses i organitzacions tenen una responsabilitat en la prevenció de les situacions d’assetjament sexual i per raó de gènere que es donen en el context laboral. El marc legal i les polítiques públiques així ho emparen. Tanmateix, en el mateix context laboral poden tenir lloc altres situacions de discriminació relacionades, també, amb desigualtats estructurals que afecten i condicionen la relació entre les persones treballadores.

Justícia Alimentària es planteja revisar i actualitzar el seu protocol d’assetjament i a l’hora de definir les situacions que englobarà el nou protocol apareix aquest debat: quines situacions d’assetjament i tipus de discriminacions s’haurien d’abordar en el protocol? Quina hauria de ser la resposta en cada cas? Hauria de cobrir a les persones treballadores o també a les voluntàries?

Resposta:

El protocol recull totes les situacions d’assetjament o discriminació que puguin tenir lloc en el context laboral, recollides en tres tipologies diferents:

  1. aquelles motivades per les desigualtats de gènere o pel qüestionament del sistema sexe-gènere (assetjament sexual i/o per raó de gènere);
  2. aquelles motivades per desigualtats en la relació laboral (assetjament laboral) i
  3. aquelles motivades pel racisme, el capacitisme o altres situacions de discriminació.

Malgrat que la resposta a les diferents situacions d’assetjament i discriminació no difereix segons la tipologia, sí es recullen els diferents contextos que poden afavorir aquestes situacions i la necessitat d’analitzar-les des d’una mirada interseccional. Aquesta impregna el protocol i es plasma en possibles agreujants a tenir en compte, així com en les estratègies de prevenció i reparació.

Creiem que aquesta és una aposta conceptual innovadora en els protocols d’assetjament de les organitzacions, ja que va més enllà del marc legal i contempla altres situacions d’assetjament i discriminació que, tot i ser habituals, no compten encara amb aquesta empara institucional.