Projectes

Programa Eixample Intercultural

eixample
Àmbit: Ciutat, Drets i diversitatCategories: coordinació intersectorial, Cultura, interculturalitat, Transversalització

Repte

La ciutat de Barcelona compta amb el Pla Barcelona Interculturalitat,  que pren com a principis orientadors la igualtat de drets i d’oportunitats, el reconeixement de la diversitat i la interacció i el diàleg intercultural. El Districte de l’Eixample es planteja la necessitat d’elaborar un programa d’interculturalitat que tradueix els principis i objectius del pla d’interculturalitat de ciutat en els seus espais de treball, serveis i recursos.

Resposta

Responent al context social i al moment del procés intercultural en que es troba immersa la ciutat de Barcelona i el Districte de l’Eixample actualment, hem considerat que era necessari ampliar aquests principis, per reflectir una nova conceptualització de la diversitat cultural i de la finalitat del programa.
El nou Programa d’Interculturalitat del Districte de l’Eixample s’adreça al conjunt de la ciutadania amb la voluntat de construir una ciutat més respectuosa amb la diversitat cultural i religiosa.