Projectes

Pla Local LGTBI de l’Ajuntament de Sitges

28J_SITGES_INSTA_banderola_memoria
Àmbit: Gènere, Drets i diversitatCategories: LGBTI, Participació ciutadana, planificació estratègica

Repte:

Els Plans Locals de diversitat sexual i de gènere esdevenen l’eina principal per impulsar accions que fomentin la visibilitat d’aquesta diversitat, la defensa dels drets de persones LGTBIQ+ i la lluita sostinguda contra la discriminació per motius d’identitat de gènere, expressió de gènere o orientació sexual. Es tracta d’un instrument que permet la sistematització i la planificació estratègica de l’actuació municipal, constituint el marc de referència i el full de ruta de les actuacions desenvolupades pels ajuntaments en matèria de diversitat sexual i de gènere.

L’Ajuntament de Sitges inicia el desenvolupament de polítiques per la diversitat sexual i de gènere a l’any 2016, lligades al compliment de la Llei 11/2014, amb la posada en marxa d’un servei pioner a Catalunya d’assessorament per a persones LGTBIQ+ anomenat Punt d’Atenció LGTBI. Més endavant, al 2019, el servei es formalitza amb la creació del Servei d’Atenció Integral (SAI), adherint-se a la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral LGTBI de Catalunya, impulsada pel Departament de Treball, Afers socials i Família, a través de la Direcció General d’Igualtat, en coordinació amb els ens locals de Catalunya. El I Pla LGTBI de l’Ajuntament de Sitges té el repte d’actuar com a full de ruta per a l’articulació i desplegament d’aquesta línia de les polítiques locals.

Resposta:

El I Pla LGTBI de l’Ajuntament de Sitges s’ha elaborat en dues fases consecutives de treball: la fase de diagnosi i la fase d’elaboració del pla d’acció.

Ambdues fases s’estructuren d’acord a set eixos estratègics:

  • E1: Compromís amb la diversitat sexual i de gènere
  • E2: Accions contra la LGBTIfòbia
  • E3: Coeducació i transmissió d’una cultura igualitària
  • E4: Salut, drets sexuals i reproductius
  • E5: Ocupació i drets laborals
  • E6: Cultura i esports
  • E7: Espai públic, mobilitat i participació

En la fase de diagnosi s’han detectat els problemes i necessitats en relació amb aquestes polítiques locals i s’han identificat les principals situacions de discriminació i LGTBIfòbia que es donen al municipi, a partir de la revisió de fonts documentals, qüestionaris online, entrevistes al cos tècnic i grups de discussió amb entitats i persones LGTBIQ+ de Sitges.

El pla d’acció s’ha elaborat emprenent metodologies participatives. A través de diferents sessions de treball amb el cos tècnic s’han proposat, validat i prioritzat les accions que constitueixen el Pla. Per al disseny d’aquestes accions s’han tingut en compte les propostes fetes per les entitats i ciutadania LGTBIQ+ durant la fase de diagnosi. A més, el Pla compta amb un sistema de seguiment i avaluació.

Aquest Pla permet la planificació estratègica de les accions municipals en matèria de diversitat sexual i de gènere i contempla les accions que es duran a terme en els propers anys, des de l’Ajuntament de Sitges, per fomentar la visibilitat de les persones LGTBIQ+, la defensa dels drets i la lluita contra la discriminació per identitat de gènere, expressió de gènere o orientació sexual.