Projectes

Pla d’Igualtat de Gènere de Castelldefels

Castelldefels
Àmbit: GènereCategories: planificació estratègica, Transversalitat de gènere

Repte:

En el context de la finalització de la vigència del II Pla d’Igualtat de Gènere de Castelldefels i amb la voluntat de consolidar les polítiques d’igualtat, el municipi té el repte d’elaborar el III Pla d’Igualtat i d’aglutinar en aquest document totes les polítiques d’igualtat del conjunt de seccions i unitats municipals.

L’experiència dels primers plans d’igualtat ens mostra el seu enfocament ambiciós que apel·lava a objectius amplis, però que alhora es traduïen en accions poc operatives. Enguany, el III Pla d’Igualtat de Gènere vol ser més realista, pràctic i abastable, que atengui els recursos disponibles i les capacitats reals d’actuació del municipi i que, a més, inclogui-hi eines que permetin realitzar el seguiment i avaluació de les accions.

Resposta:

Per elaborar el III Pla d’Igualtat de Gènere s’ha impulsat un procés participatiu amb la ciutadania i el cos tècnic municipal. El procés s’ha dut a terme en dues fases, primer s’ha fet una Diagnosi i després un Pla d’Accions; perquè el Pla d’Igualtat sigui una eina eficaç i respongui de forma exhaustiva a la realitat del municipi són necessàries aquestes dues parts i l’encaix entre ambdues.

La Diagnosi ha estat enfocada a detectar els principals problemes i necessitats en clau d’igualtat de gènere per diferents àmbits de la vida social i de la política municipal. En aquesta fase s’ha utilitzat una metodologia qualitativa que ha combinat la realització d’entrevistes al cos tècnic de l’Ajuntament amb grups focals de noies i dones de Castelldefels de diferents orígens culturals, edats i orientacions sexuals.

Amb aquesta Diagnosi com base s’ha elaborat posteriorment el Pla d’Accions. A partir de diferents sessions de treball amb el cos tècnic i el Consell de Dones de Castelldefels s’han proposat, validat i prioritzat les accions que constitueixen el nou Pla d’Igualtat de Gènere. Aquest Pla és el full de ruta de les polítiques d’igualtat del municipi dels pròxims anys i està dissenyat per afavorir la tranversalització de la perspectiva de gènere a totes les àrees municipals. Alhora, el Pla inclou la definició dels òrgans que l’executaran, els mecanismes de funcionament intern i el detall de cadascuna de les accions incloses.

Més informació: https://www.castelldefels.org/ca/doc_generica.asp?dogid=1050