Projectes

Pla de Drogues i Pantalles de Granollers

Craft Beer Booze Brew Alcohol Celebrate Refreshment
Àmbit: Ciutat, SalutCategories: Drogues, Pantalles, planificació estratègica, Plans de desenvolupament local

Repte

L’Ajuntament de Granollers vol conèixer la situació del consum de substàncies i l’ús de pantalles del seu municipi per tal d’elaborar un Pla d’acció.

Els plans locals de drogues i pantalles són un instrument bàsic per a la planificació i el foment de polítiques intersectorials orientades a millorar la qualitat de vida i a modular l’impacte del consum de substàncies i de l’ús de pantalles entre la població. En aquest sentit, els municipis tenen la possibilitat i la responsabilitat d’afavorir aquest tipus de polítiques.

Per això, els plans de drogues i pantalles han de ser instruments clau per ordenar i potenciar els recursos que ja existeixen a la ciutat i també per promoure el desplegament de dispositius o actuacions que responguin a necessitats no cobertes, tenint molt en compte les circumstàncies que situen determinades persones, famílies o grups socials en posicions més fràgils i vulnerables.

Resposta

S’elabora un Pla de Drogues i Pantalles per tal d’aglutinar totes les actuacions preventives i de reducció de riscos que es despleguen a nivell local, ja siguin de caràcter universal, selectiu, indicat o determinat.

Per això, s’empra una metodologia participativa i de treball intersectorial, que incorpora la ciutadania i el cos tècnic municipal. Aquest procés s’organitza en dues grans fases:

  • En primer lloc, es realitza una diagnosi, en què es dur a terme una anàlisi de la situació del consum de substàncies i l’ús de pantalles del municipi. Aquesta primera fase s’elabora mitjançant la combinació de metodologies qualitatives i quantitatives per tal d’obtenir un coneixement exhaustiu dels diferents àmbits vinculats al consum de substàncies i a l’ús de pantalles i identificar-ne les necessitats. D’una banda, es dissenya i s’administra un qüestionari adreçat a la població jove d’entre 14 i 18 anys. D’altra banda, es condueixen grups de discussió amb persones joves i s’entrevisten professionals del municipi vinculats/des amb el consum de substàncies i l’ús de pantalles.
  • En segon lloc, s’elabora una planificació, en què es defineixen les línies d’acció que cal emprendre per tal de donar resposta a les necessitats detectades. Aquesta segona fase té com a resultat el Pla d’acció, que organitza els objectius estratègics, les accions i les metodologies adients per assolir-los. Finalment, es dissenya un sistema de seguiment i avaluació que permetrà determinar el grau d’assoliment dels objectius plantejats.

 

Font de la imatge: Rawpixel https://www.freepik.es/fotos/personas