Projectes

Pla de Drogues de Sant Cugat

Tabac2
Àmbit: SalutCategories: Drogues i addiccions, Recerca i avaluació

L’Àrea
 de
 Salut
 Pública 
 de
 Sant
 Cugat
 del
 Vallès 
 va 
 encarregar
 a
 Spora 
 Sinergies
 l’elaboració del diagnòstic sobre el 
consum
 de 
substàncies 
entre 
l’alumnat
 de
 14 
a
 17
 anys.

Els 
resultats 
obtinguts
 han
 posat 
de 
manifest
 que cal afrontar
 un
 conjunt
 de
 reptes 
pel
 que
 fa
 a
 la
 prevenció
 del
 consum
 de
drogues 
entre
 els
 adolescents.


L’elaboració del
 Pla 
de 
Drogues que iniciem 
haurà 
de 
donar 
resposta 
a 
les 
necessitats 
plantejades
 en
 l’esmentat
 diagnòstic, 
en
 sintonia 
i 
correspondència 
amb 
els 
recursos, 
interessos 
i
 necessitats del territori.