Projectes

Pla d’Acció Intercultural del Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona

sants
Àmbit: Drets i diversitatCategories: interculturalitat, planificació estratègica, Transversalització

REPTE

En 2021 l’Ajuntament de Barcelona va elaborar el Pla Barcelona Intercultural 2021-2030 (PBI), que representa el nou marc estratègic del qual ha de partir el conjunt de polítiques municipals per incorporar la perspectiva intercultural. En aquest marc, el Districte de Sants-Montjuïc decideix impulsar l’elaboració d’un Pla d’Acció Intercultural (PAI), reconeixent-lo com una prioritat política. El PAI s’ha de centrar en impulsar la transversalització de la perspectiva intercultural en l’estructura tecnicoadministrativa del Districte, tal com s’ha recollit en el cinquè eix estratègic del PBI 2021-2030.

RESPOSTA

Per donar resposta a aquest repte, Spora  dissenyar i implementa una metodologia de treball col·laboratiu que incorpora en tot el procés els diferents agents del cos tècnic municipal implicats en l’elaboració del pla. En base a aquesta metodologia, Spora  elabora el Pla d’Acció Intercultural del Districte, per donar resposta als reptes prioritzats pels agents implicats en el procés, amb eixos temàtics, objectius, propostes de mecanismes i espais de governança del Pla, així com de calendaritització de les accions previstes.