Projectes

Pla d’Acció Intercultural del Districte de Ciutat Vella de Barcelona

pere-jurado-c4vviWs55O8-unsplash
Àmbit: Ciutat, Drets i diversitatCategories: planificació estratègica

Repte

Des del Comissionat de Diàleg Intercultural i Pluralisme Religiós es proposa la necessitat de comptar amb un Programa Intercultural en el Districte de Ciutat Vella, que permeti aterrar l’enfocament intercultural de la ciutat de Barcelona. Aquest enfocament el podem sintetitzar en 3 principis orientadors: la igualtat de drets i equitat i no discriminació, el reconeixement de la diversitat i la interacció positiva i el diàleg intercultural. Aquests principis volen emmarcar la mirada intercultural de la ciutat, juntament amb el sentiment de pertinença i el foment de la participació diversa.

Resposta

Per donar-li resposta, Spora va elaborar i implementar una metodologia de treball col·laboratiu que incorpora en tot el procés els diferents agents implicats del districte: el cos tècnic municipal (Directores de Serveis, Tècniques de barri, transversals, responsables d’equipaments), òrgans, consells i comissions, entitats del districte i altres agents socials considerats clau. En base en aquesta metodologia, Spora va elaborar el Pla d’Acció Intercultural del Districte, per donar resposta als reptes prioritzats pels agents implicats en el procés, amb eixos temàtics, objectius, propostes i una primera aproximació als indicadors d’avaluació per a cada objectiu definit.

Font de la imatge: Pere Jurado, unsplash