Projectes

Perfil de Salut de Vilassar

sustainable-development
Àmbit: Ciutat, SalutCategories: Atenció Primària i Salut Comunitària, coordinació intersectorial, Participació ciutadana, Plans de desenvolupament local

Repte

L’Ajuntament de Vilassar de Mar vol conèixer les necessitats i els actius en salut del municipi per tal d’elaborar un Pla Local de Salut que permeti desenvolupar accions de millora que facin de Vilassar un entorn més saludable.

Donat que l’estat de salut depèn de múltiples factors que van més enllà dels biològics, tals com factors econòmics, socials, culturals, mediambientals o polítics, esdevé indispensable parar atenció a les circumstàncies en què viuen les persones del municipi, ja que aquestes condicionen la seva salut. Per això, és útil treballar des de la perspectiva dels determinants socials de la salut.

En aquesta línia, per poder dissenyar aquest tipus d’intervencions, és essencial delimitar acuradament les necessitats de la població tenint en compte la diversitat de les persones que viuen al municipi.

Resposta

Per donar resposta a aquest repte, s’ha elaborat un Perfil de Salut; un document diagnòstic que té l’objectiu d’identificar les necessitats i actius de l’entorn i dels factors que incideixen en la salut per poder identificar els principals reptes del municipi en termes de salut.

Aquest document s’ha elaborat mitjançant la recopilació de dades primàries i secundàries a partir de la combinació de diferents metodologies qualitatives i quantitatives (anàlisi documental, entrevistes i grups de discussió i enquestes de salut). L’ús i la integració d’aquestes metodologies permet obtenir i generar un coneixement exhaustiu sobre les diferents temàtiques vinculades a la salut i als seus determinants socials en el municipi, que permet obtenir una panoràmica complexa i fidedigna de la situació en salut de Vilassar de Mar.  A través d’un procés de treball intersectorial i participatiu, s’ha donat forma al Perfil de Salut de Vilassar, que recull i analitza les següents temàtiques i qüestions:

  • Dades sociodemogràfiques generals: Característiques de la població, Moviment de la població, Població en situació de dependència
  • Context físic: Entorn natural i espais públics, Mobilitat, Habitatge, Variables ambientals i protecció de la salut
  • Context social i econòmic: Àmbit econòmic i laboral, Educació, Participació social i comunitària, Violència masclista
  • Hàbits i estils de vida: Activitat física, Consum de substàncies, Hàbits alimentaris
  • Estat de salut: Percepció de l’estat de salut, Índex de massa corporal, Benestar emocional i salut mental, Salut sexual i reproductiva, Accidents de trànsit, Mortalitat, Serveis sanitaris: el Centre d’Atenció Primària