Projectes

Perfil de Salut de Cambrils

tips-caregivers-icon02
Àmbit: Ciutat, SalutCategories: Atenció Primària i Salut Comunitària, coordinació intersectorial, Participació ciutadana, Plans de desenvolupament local

Repte

Per tal d’identificar els reptes i actius en salut de Cambrils, el Departament de Salut de l’Ajuntament encarrega el desenvolupament d’una diagnosi de l’estat de salut del municipi.

La concepció de què és i què implica la salut ha anat evolucionant al llarg dels segles i, actualment, la definició inclou el benestar físic, mental i social, sortint així de la lògica d’absència de malaltia. Aquest canvi suposa l’entrada en joc de múltiples factors més enllà dels biològics, tals com factors econòmics, socials, culturals, mediambientals o polítics. Així, les circumstàncies en què les persones viuen condicionen la seva salut i es coneixen com a “determinants socials de la salut”. Les persones, doncs, tenen més o menys possibilitats d’accedir a un bon estat de salut en funció dels determinants socials de la salut que caracteritzen les seves circumstàncies vitals (edat, gènere, origen, etc.).

L’objectiu d’aquesta anàlisi és, doncs, conèixer la realitat de Cambrils per poder elaborar un Pla Local de Salut que permeti intervenir sobre els determinants de la salut i dotar de recursos segons les necessitats per tal de garantir l’equitat en salut.

Resposta

Per tal d’obtenir un coneixement exhaustiu dels diferents àmbits vinculats a la salut i els seus determinants socials, s’ha elaborat una panoràmica de l’estat de salut i dels seus determinants: un Perfil de Salut. Això ha estat possible gràcies a un procés d’elaboració centrat en la participació de la ciutadania (agents clau, ciutadania no associada i entitats locals) i el treball intersectorial, en què han col·laborat les diferents àrees de l’Ajuntament de Cambrils i professionals de la salut del municipi. Concretament, la diagnosi s’ha realitzat mitjançant la recopilació de dades primàries i secundàries a través de la combinació de metodologies qualitatives i quantitatives (anàlisi documental, enquestes de salut, entrevistes i grups de discussió). Els resultats d’aquest document permetran treballar en la producció del Pla d’acció en salut, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats identificades i posar en valor les actuacions que ja s’estan desenvolupant a Cambrils i que s’ha constatat que funcionen.