Projectes

Oci Nocturn i Substancies psicoactives

Recerca sobre la complexa relació que es desplega entre la percepció de risc, l’oci nocturn i el consum de substàncies psicoactives.

Per mitjà d’un encreuament de metodologies qualitatives i quantitatives, l’estudi analitza els sentits atorgats per joves i adolescents a les polítiques i intervencions preventives en l’àmbit de l’oci nocturn. Així mateix, identifica els facilitadors i les problemàtiques sentides pels promotors privats d’oci nocturn davant les polítiques i intervencions de reducció de riscos.