Projectes

L’ordenament i la qualitat de la cartera de serveis del CatSalut

3-by-3-rubik-s-cube
Àmbit: SalutCategories: Atenció Primària i Salut Comunitària, Salut mental

Repte
Atendre i donar resposta a les necessitats de salut a la ciutadania és un dret fonamental de les societats del benestar. Les necessitats de salut són quelcom que va variant amb el temps i que requereixen de diferents actuacions per poder ser abordades. La Cartera de Serveis de Salut és el conjunt d’activitats i serveis que es presten a la ciutadania per tot el territori Català.
Des de l’Agència d’Avaluació i Qualitat Sanitària de Catalunya es contracte a Spora per poder realitzar una prospecció qualitativa sobre com s’ha d’operativitzar la Cartera de Serveis per poder garantir els drets de la ciutadania? Per poder adaptar-se a les especificitats territorials? Per poder generar un sistema de salut equitatiu i sostenible?

Resposta
Spora crea un informe per diferents nivells de gestió (microgestió, mesogestió i macro gestió) de la Cartera de Serveis en què es mostra quin és l’actual situació de la Cartera de Serveis de salut i quines vies, estratègies i consensos s’haurien de generar per operativitzar-la.