Projectes

Les situacions de vulnerabilitat derivades de la COVID-19 a Barcelona

enric-domas-9GU3vJ9W91I-unsplash
Àmbit: Ciutat, Drets i diversitatCategories: COVID-19, Pobresa urbana

Repte

Cada any la Síndica de Greuges realitza un informe de la situació dels drets socials per l’Ajuntament de Barcelona. Aquest informe s’elabora a partir de les aportacions de la ciutadania (demandes, denuncies, queixes, suports, etc). L’any 2020, arran de la COVID-19, es reben demandes ciutadanes que vinculen la situació de la pandèmia amb la pèrdua de drets socials. Així, des de la sindicatura es realitza una cerca en fonts secundaries per contextualitzar aquestes demandes ciutadanes amb un conjunt de dades que li donin un marc ampli.

Des de la Síndica de Greuges es formula la hipòtesis de que durant la pandèmia està incrementant la vulnerabilitat a Barcelona i les desigualtats entre els barris. La resposta a aquesta hipòtesis es recull abordant la següent pregunta de recerca: Quines són les situacions de vulnerabilitat derivades de la covid-19 que suposen una pèrdua de drets socials?

Resposta

Des de Spora es realitza un informe que analitza l’impacte que ha tingut la COVID-19 en les situacions de vulnerabilitat de la ciutadania de Barcelona. Aquest informe es realitza a partir d’un anàlisi de fonts secundaries durant tot el mes de Novembre del 2020, amb recerques puntuals durant el mes de Desembre i Gener del 2021.

Aquest informe s’estructura al voltant de 4 drets bàsics vers els quals es determina quin ha estat l’impacte que ha tingut la COVID-19. Aquests drets són:

  • Drets Socials Bàsics.
  • Drets Bàsics en Educació.
  • Drets Bàsics en Salut
  • Drets Bàsics en Habitatge.