Projectes

Dones i Ciència a Barcelona. Una anàlisi qualitativa dels factors que incideixen en la trajectòria de les investigadores

Dona i ciència
Àmbit: Ciutat, Gènere, Drets i diversitatCategories: Gènere, Recerca i avaluació

Repte

Arran de la trobada entre l’Alcaldessa i conjunt d’investigadores dels àmbits de la tecnologia, la ciència i la innovació s’identifica la necessitat de dur a terme un  estudi sobre la situació en què es troben les investigadores de Barcelona i la regió metropolitana. Aquest estudi ha de servir per conèixer els entrebancs o dificultats que s’interposen en les trajectòries de les investigadores i per orientar polítiques públiques encaminades a revertir les desigualtats de gènere presents en l’àmbit de la recerca.

Resposta

Es proposa la realització d’una recerca qualitativa amb 8 grups de discussió amb investigadores de diferents edats, trajectòries i camps de coneixement per obtenir les seves experiències. Igualment, es realitzen 2 grups de discussió amb homes investigadors per identificar el contrast i grau de proximitat/distància en relació amb les percepcions sobre el mateix fenomen.

Els resultats permeten detectar un conjunt d’elements propis de l’àmbit de la investigació que constitueixen una carrera d’obstacles per a les investigadores. L’estudi arriba, entre d’altres, a les següents conclusions: el caràcter ininterromput de la carrera acadèmica afecta la trajectòria quan coincideix amb tasques de cura i maternitat; es pot rastrejar la presència d’una cultura acadèmica masculinitzada caracteritzada per un seguit de normes i valors entre els que destaca un estil comunicatiu agressiu, impositiu, taxatiu i competitiu; persisteix la manca de dones investigadores referents i també la de models de lideratge positius; es produeix una divisió de tasques segons gènere que assigna a les investigadores les que tenen menor valor acadèmic, com ara tasques logístiques, estètiques o de cura del grup.  Per últim, els resultats de l’estudi han permès elaborar un decàleg d’orientacions per a futures polítiques públiques.