Projectes

Diagnosi de la igualtat de gènere de l’AQuAS

Pla Igualtat AQuAS
Àmbit: GènereCategories: Pla Igualtat, planificació estratègica

Repte

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) inicia el procés per elaborar un Pla d’Igualtat de l’organització que permeti avançar en la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Tanmateix, l’Agència té la percepció que les desigualtats de gènere en el si de l’organització són més aviat poques. Això es justifica pel fet que la plantilla està molt feminitzada (i s’assumeix que això neutralitza les desigualtats de gènere de facto) i que les condicions laborals de la plantilla es regeixen pel conveni col·lectiu del CatSalut, que es valora molt positivament pel que fa a la protecció dels drets i les condicions laborals. D’aquesta manera, la cultura empresarial de l’AQuAS es viu com a força avantatjosa per a les dones i es destaca certa sensibilitat vers la igualtat entre dones i homes.

El primer pas per elaborar el Pla d’Igualtat és realitzar una Diagnosi de l’organització en matèria de gènere que permeti identificar les desigualtats i discriminacions dins de l’Agència, i teixir així una estratègia per fer-hi front

Però, tenint en compte aquest context, què pot aportar una diagnosi de gènere a una plantilla tan feminitzada?

Resposta

La Diagnosi elaborada s’estructura, d’acord amb les recomanacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, en els següents eixos d’anàlisi:

  • Cultura i gestió organitzativa
  • Condicions laborals
  • Accés a l’organització
  • Formació interna i/o contínua
  • Promoció i/o desenvolupament professional
  • Retribució
  • Temps de treball i coresponsabilitat
  • Comunicació no sexista
  • Salut laboral
  • Prevenció i actuació davant l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe

L’anàlisi ha permès identificar els reptes de l’AQuAS en matèria d’igualtat d’oportunitats i, malgrat la percepció d’un context avantatjós per a les dones, la Diagnosi apunta que la igualtat d’oportunitats encara no és efectiva. A l’Agència, igual que a moltes altres organitzacions, es reprodueixen les desigualtats del mercat de treball i de la societat en general i calen mesures específiques per a fer-hi front.

El procés d’elaboració del Pla d’igualtat és viscut com una oportunitat per formalitzar aquesta voluntat i per acabar d’afermar qüestions que fins ara es donaven de manera informal o no estaven degudament procedimentades, com ara garantir una comunicació no sexista o bé disposar d’un protocol de prevenció i intervenció en casos d’assetjament.