Projectes

Violència Masclista i Salut Mental. Document Operatiu

DO salut mental
Àmbit: Gènere, SalutCategories: Gènere, Maltractament, Salut mental

El Departament de Salut estableix un seguit de pautes d’actuació per a l’abordatge de les situacions de violència masclista a través del Protocol per a l’abordatge de la Violència Masclista en l’àmbit de la Salut a Catalunya. Document Marc.

El Document Operatiu de Salut Mental pretén complementar les indicacions genèriques del Document Marc amb un seguit de pautes d’intervenció específiques que cal tenir en compte en l’abordatge de les situacions de violència masclista i l’atenció a la salut mental.

algoritme Salut mental