Projectes

Violència Masclista i Immigració. Document Operatiu

DO immis
Àmbit: Gènere, SalutCategories: Gènere, Immigració, Maltractament

El Departament de Salut estableix un seguit de pautes d’actuació per a l’abordatge de les situacions de violència masclista a través del Protocol per a l’abordatge de la Violència Masclista en l’àmbit de la Salut a Catalunya. Document Marc.

El Document Operatiu d’Immigració pretén complementar les indicacions genèriques del Document Marc amb un seguit de pautes d’intervenció específiques que cal tenir en compte en l’abordatge de les situacions de violència masclista i l’atenció a dones immigrades.

Diagrama DO Immigracio