Projectes

Violència Masclista i Embaràs. Document Operatiu

DO embaràs
Àmbit: Gènere, SalutCategories: Gènere, Maltractament

El Departament de Salut estableix un seguit de pautes d’actuació per a l’abordatge de les situacions de violència masclista a través del Protocolo per a l’abordatge de la Violència Masclista en l’àmbit de la Salut a Catalunya. Document Marc.

El Document Operatiu d’Embaràs pretén complementar les indicacions genèriques del Document Marc amb un seguit de pautes d’intervenció específiques que cal tenir en compte en l’abordatge de les situacions de violència masclista i l’atenció a les dones embarassades.

Diagrama DO Embaràs