Projectes

Violència Masclista i Dones amb Discapacitat. Document Operatiu

DO Discapacitats
Àmbit: Gènere, SalutCategories: Gènere, Maltractament

El Departament de Salut estableix un seguit de pautes d’actuació per a l’abordatge de les situacions de violència masclista a través del Protocol per a l’abordatge de la Violència Masclista en l’àmbit de la Salut a Catalunya. Document Marc.

El Document Operatiu de Dones amb Discapacitat pretén complementar les indicacions genèriques del Document Marc amb un seguit de pautes d’intervenció específiques que cal tenir en compte en l’abordatge de les situacions de violència masclista en dones amb discapacitat.

algoritme Discapacitats 13-10.11.11