Projectes

Mutilacions Genitals Femenines. Document Operatiu

MGF
Àmbit: Gènere, SalutCategories: Gènere, Maltractament

El Departament de Salut estableix un seguit de pautes d’actuació per a l’abordatge de les situacions de violència masclista a través del Protocol per a l’abordatge de la Violència Masclista en l’àmbit de la Salut a Catalunya. Document Marc.

El Document Operatiu de Mutilacions Genitals Femenines pretén complementar les indicacions genèriques del Document Marc amb un seguit de pautes d’intervenció específiques que cal tenir en compte en l’abordatge de la mutilació genital femenina.

alg MGF 24