Projectes

Maltractaments a la Gent Gran i Violència Masclista. Document Operatiu

DO dones grans
Àmbit: Gènere, SalutCategories: Gènere, Gent gran i envelliment, Maltractament

El Departament de Salut estableix un seguit de pautes d’actuació per a l’abordatge de les situacions de violència masclista a través del Protocol per a l’abordatge de la Violència Masclista en l’àmbit de la Salut a Catalunya. Document Marc.

El Document Operatiu de Maltractament de Maltractament a la Gent Gran pretén complementar les indicacions genèriques del Document Marc amb un seguit de pautes d’intervenció específiques que cal tenir en compte en l’atenció de les situacions de maltractament a la gent gran i a les dones grans en situació de violència masclista.