Projectes

AllCool: Consum intensiu d’alcohol entre els i les joves en regions del Sud d’Europa

Allcool
Àmbit: SalutCategories: Drogues i addiccions, Infància i joventut

REPTE

El consum intensiu d’alcohol – consum d’una quantitat elevada d’alcohol en un temps reduït – és un patró de consum molt estès als països del nord d’Europa. No obstant, en les últimes dècades aquest patró de consum sembla que està augmentant al sud d’Europa, regió històricament caracteritzada per una cultura de consum d’alcohol moderat. Malgrat hi ha múltiples estudis que analitzen l’impacte del consum intensiu d’alcohol en la salut, encara hi ha un gran desconeixement sobre la relació entre el consum, factors socioeconòmics, i certs aspectes culturals i contextuals que comparteixen els països del sud d’Europa. A més, en aquest context, la Unió Europea a assenyalat la necessitat d’investigar el fenomen per tal de poder realitzar intervencions de prevenció i reducció de danys basades en l’evidència.

RESPOSTA

Davant d’aquesta situació, en el marc del Programa de Salut de la Unió Europea (20147-2020) s’impulsa el projecte AllCool. Aquest projecte uneix 3 entitats d’Itàlia (Azienda Unita Sanitaria Locale di Bologna), Portugal (Agência Piaget para o Desenvolvimento) i Espanya (Spora Sinergies SCCL) i es desenvolupa a través de quatre línies de treball:

  • Elaboració d’una recerca amb l’objectiu de conèixer del consum intensiu d’alcohol a nivell local i comparar els resultats dels tres països del sud d’Europa.
  • Disseny i implementació una intervenció pilot basada en l’evidència aportada per la recerca a cada país i avaluar-la.
  • Redacció d’un kit d’eines que recull bones pràctiques i ofereix orientacions per dissenyar intervencions de prevenció.
  • Elaboració d’un document de recomanacions per a polítiques públiques a nivell local i europeu per donar resposta al consum intensiu d’alcohol.