Projectes

Ciutats Amigues de les persones grans de Montcada i Reixac

Imagen1
Àmbit: Salut, Drets i diversitatCategories: Gent gran i envelliment, Investigación y evaluación, Participació ciutadana, Recerca i avaluació

Repte

Amb l’objectiu de contribuir a la creació de ciutats amigues de les persones grans, l’OMS va crear la xarxa mundial d’Age Friendly cities. Aquesta xarxa té l’objectiu que els municipis incorporin la perspectiva de l’envelliment actiu en la planificació municipal per tal de crear ciutats amb polítiques, serveis i estructures que permetin a les persones grans viure de forma digna, tenir una bona salut i participar de forma plena en la societat.
L’ajuntament de Montcada i Reixac vol realitzar la diagnosi que s’emmarca en les prescripcions que estipula l’OMS com a requisits necessaris per formar part a la Xarxa Mundial de Ciutats Amigues de les persones grans.

Resposta

Es planteja una metodologia de recerca des d’una perspectiva bottom-up que situa les persones grans al centre del diagnòstic per tal que siguin elles mateixes les que identifiquin aquells aspectes que fan de la seva una ciutat amigable i aquells altres que ho dificulten

Spora realitza una anàlisi dels factors de la ciutat que contribueixen a la promoció de l’envelliment actiu, així com aquells que la dificulten en relació a tres grans blocs:

  • L’entorn físic (espais a l’aire lliure i edificis; transport; habitatge),
  • L’entorn social (respecte i inclusió social; participació social; participació ciutadana i treball)
  • L’àmbit dels serveis (comunicació i informació; serveis socials; serveis de salut)

La identificació de les principals necessitats de les persones grans de Montcada i Reixac permet elaborar propostes de millora per donar-hi resposta de tal forma que  orientin el desenvolupament del  futur pla d’acció.