Projectes

Catalunya Central: Circuit per a l’abordatge de la violència masclista

Moment de l 'acte de constitució de la Mesa institucional del C
Àmbit: Gènere, SalutCategories: Gènere

Des de la Generalitat de Catalunya, per mitjà de l’Institut Català de les Dones, es promou el desenvolupament de diversos circuits territorials per a l’abordatge de la violència masclista a Catalunya.

Els diferents territoris catalans han de comptar amb els seus propis itineraris d’atenció a les dones que pateixen aquesta violència, els quals han d’estar íntimament coordinats en els seus distints nivells: local, comarcal, intercomarcal i nacional. És per això que, en començar el 2009, Spora inicia el treball per a l’establiment del Circuit la Catalunya Central per a l’abordatge de la violència masclista.

Cat central

Objectius:

1. Contribuir decisivament a l’eradicació de la violència masclista a la Catalunya Central a partir d’un model d’intervenció que situï les dones com a subjectes actius de l’atenció.
2. Donar una resposta social i institucional integrada i satisfactòria a les dones afectades per violència masclista.
3. Establir una xarxa territorial i coordinada que vetlli pel desplegament i la millora d’un model d’intervenció integral, tot minimitzant la victimització secundària de les dones en situació de violència masclista.