Projectes

Avaluació i sistema d’indicadors del programa de mentoria Rossinyol Barcelona

Rossinyol barcelona
Àmbit: EconomiesCategories: Educació, Infancia y Juventud, interculturalitat

Repte

Com poden els projectes conèixer transformacions socials els resultats de les quals són complexes i difícilment mesurables? Com avaluar un programa de cohesió social i cultural que treballa amb diferents actors i que genera impactes diversos? Rossinyol Barcelona (programa de mentoria entre estudiantat universitari voluntari i nois i noies preadolescents) es planteja com avaluar el seu funcionament i superar les dificultats per mesurar la transformació viscuda pels membres del projecte i el seu entorn.

Resposta

Hem treballat conjuntament amb tots els actors relacionats amb el projecte (alumnes, mentors, famílies, escoles i universitats, i tècnics professionals) per:

  • Analitzar i avaluar cadascuna de les fases del programa, i així repensar i reelaborar els seus objectius.
  • Dissenyar un sistema d’indicadors i d’eines de verificació compartit, que permetrà fer un seguiment continuat del programa al llarg del temps.

Aquesta metodologia ha permès enfortir el programa, incloent noves propostes i recomanacions per actualitzar-lo a la realitat social actual. Concretament, s’han realitzat 12 entrevistes a 20 persones vinculades al projecte i s’han desenvolupat 7 grups focals amb un total de 29 participants.