Projectes

Avaluació del projecte enTàndem

entàndem
Àmbit: EconomiesCategories: Infància i joventut, Recerca i avaluació

Repte

Els programes de mentoria basen la seva acció en l’acompanyament guiat d’una persona jove universitària amb un noi o noia d’entre 7 i 16 anys amb risc d’exclusió social o que passa per un moment difícil. Les i els universitaris reben formació i acompanyament per part de l’entitat organitzadora per tal de poder desenvolupar la seva tasca de mentoria. l’AFEV coordina fa anys el projecte enTàndem i es planteja la necessitat d’avaluar de manera més sistemàtica els seus resultats.

Resposta

Spora ha treballat amb l’equip de enTàndem per tal de dissenar el sistema d’avaluació que farà servir el projecte per avaluar els seus resultats i impacte, tot definint els objectius del programa i el seu sistema d’indicadors.