Projectes

Avaluació del programa 3 Voltes

3Voltes
Àmbit: GènereCategories: Gènere, Infància i joventut, Recerca i avaluació, violència masclista

Repte

Les desigualtats de gènere són una qüestió estructural en la nostra societat, de manera que treballar per tal que la joventut deixi de reproduir-les ha de ser quelcom prioritari. En aquest context, el programa 3 Voltes, de l’Agència Catalana de la Joventut (ACJ), es proposa sensibilitzar, capacitar i acompanyar a professionals per tal que passin a l’acció dissenyant i implementant projectes, adreçats a la població jove, de promoció de la igualtat i prevenció de les violències masclistes.

L’ACJ vol dur a terme una avaluació doble del programa. D’una banda, de la seva implementació: com funcionen els diferents components del programa? Els processos de treball són eficients? El programa està arribant a tot el territori i als diferents perfils de professionals de joventut? Quin és el grau de satisfacció dels diferents agents implicats?

D’altra banda, l’ACJ també vol identificar quins són els resultats que està obtenint el programa, per poder valorar si és eficaç en l’assoliment dels seus objectius: el programa està millorant les  competències dels i les professionals de joventut en matèria de gènere i violències masclistes? Està aconseguint que se sentin segures per passar a l’acció i implementar actuacions de manera autònoma? Serveix per afavorir la coordinació i el treball en xarxa amb altres agents del territori? I, per últim, el programa està contribuint a millorar les competències tècniques dels i les professionals vinculades al disseny, la implementació i l’avaluació de projectes?

Resposta

Per tal de donar resposta a aquesta doble demanda d’avaluació, l’equip de Spora ha realitzat una avaluació que combina mètodes qualitatius (entrevistes i grups de discussió) amb l’anàlisi de fonts documentals facilitades per l’ACJ.

A partir de la revisió de tota la documentació aportada, en primer lloc, s’ha construït una matriu amb informació relativa als territoris i professionals que han participat en les dues onades del 3 Voltes i els projectes implementats, que ha permès sistematitzat aquest ampli volum d’informació.

En segon lloc, s’han identificat les fortaleses i debilitats d’alguns aspectes generals del programa (coordinació i planificació, comunicació entre agents, etc.) i dels seus components o fases principals (formació, assessorament i implementació de projectes). Pel que fa a l’avaluació dels resultats, s’ha analitzat la capacitat del programa per aconseguir els resultats esperats per cadascun dels objectius específics plantejats. A més a més, s’ha explorat el paper que està jugant el 3 Voltes en la transversalització de la perspectiva de gènere en les polítiques de joventut.

En tercer lloc, s’han identificat diferents factors institucionals i socials que poden estar interferint en la implementació i els resultats del programa, amb l’objectiu de poder tenir-los en compte per a l’elaboració de la teoria del canvi o del marc lògic de la pròxima edició del programa.

Finalment, s’inclou un apartat final de recomanacions i propostes de millora.