Projectes

Avaluació de la implementació i de resultats del programa Sigues Tu en Família

450_1000
Àmbit: SalutCategories: Educació, Infancia y Juventud, planificació estratègica, Recerca i avaluació

Repte

Com podem saber si un programa s’està duent a terme correctament? Com podem conèixer si el programa està assolint els resultats esperats?
Sigues Tu en Família és un del programes impulsats per Dipsalut i està adreçat a millora les habilitats i competències parentals de les mares i pares mitjançant un conjunt de sessions formatives amb les famílies. Amb l’objectiu de conèixer quins aspectes del programa s’estan executant adequadament i si està aconseguint millorar les relacions familiars es planteja realitzar una avaluació del programa que permeti identificar quins aspectes que cal millorar i aquells altres que estan funcionant i, per tant, cal preservar.

Resposta

Es programen un conjunt d’accions amb les persones responsables del programa, amb les famílies beneficiàries i amb les figures de facilitació per a:

• Construir conjuntament de la teoria del canvi subjacent, la qual cosa permet identificar la seqüència causal i lògica entre el conjunt d’accions que desenvolupa el programa Sigues Tu i els objectius generals que persegueix.

• Dissenyar una matriu d’avaluació i els indicadors corresponents, tant de la implementació com dels resultats del programa.

• Planificar i dissenyar les fonts de verificació que ens permetran obtenir aquesta avaluació (qüestionaris, grups de discussió, sessions de co-palnificació del programa, etc.)

Aquesta metodologia ha permès conèixer els punts forts i dèbils del programa i generar una bateria de recomanacions que ha permès ajustar-lo i millorar-ne la seva eficiència i eficàcia.