Projectes

Avaluació de la campanya “Respecta’m” en el context de l’oci nocturn

Dancing mood
Àmbit: GènereCategories: Recerca i avaluació, violència masclista

Repte: Respecta’m és una campanya de l’Ajuntament de Tarragona que neix l’any 2016 en el marc de la Festa Major, amb l’objectiu de prevenir les conductes sexistes en l’àmbit de l’oci nocturn. Progressivament, la campanya ha anat creixent, estenent-se a d’altres àmbits i incorporant nous agents i actuacions.

Enguany fa 3 anys de la primera edició de la campanya en el context de l’oci nocturn i l’Ajuntament té interès a avaluar-la, per tal de poder introduir millores en les següents edicions.

Està augmentant la identificació de situacions tradicionalment naturalitzades com a conductes sexistes? Es denuncien més aquestes situacions? Els grups d’amistat -sobretot els grups de joves- mostren més rebuig cap a aquests tipus de comportaments masclistes? A totes aquestes preguntes dona resposta l’avaluació desenvolupada per l’equip de Spora. I és que encara que alguns dels materials de la campanya hagin tingut un gran èxit i hi hagi la percepció què és una campanya força coneguda per part de la ciutadania, fins ara no es disposava d’informació suficient per valorar amb rigor el seu impacte: s’està aconseguint prevenir les conductes sexistes en el context de l’oci nocturn?

Resposta: A través d’una metodologia qualitativa que ha combinat la realització d’entrevistes i grups de discussió amb els principals agents de la campanya, s’han identificat els actius i reptes dels materials i les actuacions desplegades. A més, a partir de l’anàlisi dels objectius específics d’aquest programa, s’ha fet una reconstrucció del seu marc lògic i la teoria del canvi que hi ha darrere, el que ha permès distingir i conèixer el grau d’assoliment d’aquests objectius i avaluar els resultats aconseguits.

Per altra banda, s’ha dissenyat un model de qüestionari per recollir informació sobre la incidència de conductes sexistes i situacions d’assetjament i sobre el coneixement i valoració dels diferents components de la campanya per part de la ciutadania. Aquest qüestionari contribueix a la millora del procés de recollida de dades, atès que permetrà disposar d’una matriu d’informació estandarditzada i sistematitzada que faciliti les avaluacions futures.