Projectes

Avaluació de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes de Catalunya

tim-mossholder-UcUROHSJfRA-unsplash
Àmbit: Gènere, Drets i diversitatCategories: Gènere

Repte

Per tal d’avaluar l’impacte de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes de Catalunya Ivàlua elabora una teoria del canvi que permet concretar els resultats esperats d’una intervenció i les hipòtesis, supòsits i riscos subjacents a aquests canvis.

En aquest cas elaborar la teoria del canvi és útil per entendre què volia canviar la Llei, quins recursos i actuacions plantejava i quins outcomes pretenia obtenir. D’aquesta manera és possible descriure com la Llei preveia induir canvis i transformacions socials en els diferents àmbits i espais considerats rellevants.

Solució

Per tal de poder accedir a conèixer quines intervencions s’han desplegat arran de la Llei 17/2015 d’igualtat i en quins contextos es realitza un anàlisi qualitatiu i quantitatiu. Concretament, Spora desplega l’anàlisi qualitatiu amb els diferents agents clau que poden fer emergir quins han estat els outcomes que la llei pretenia assolir i aquells que ha assolit en diferents àmbits d’implementació rellevants.

Foto de Tim Mossholder