Projectes

Anàlisi de bones pràctiques en plans, programes o polítiques locals de lluita contra el racisme, la xenofobia i altres formes d’intolerància

bones pràctiques contra racisme
Àmbit: Drets i diversitatCategories: Bones pràctiques, Immigració, interculturalitat
Repte
Identificar els projectes o accions desenvolupades per diversos municipis d’Espanya, que poden ser considerats bones pràctiques de lluita contra el racisme i la xenofòbia. A partir d’aquesta identificació, detectar quins elements ha de contenir una acció o projecte municipal per poder ser considerat una bona pràctica.
Resposta
S’implementa un qüestionari adreçat als municipis que conté diverses dimensions d’anàlisi o criteris. Els municipis hi introdueixen la seva experiència d’intervenció que pot ser considerada una bona pràctica de lluita contra el racisme i la xenofòbia.
Per l’anàlisi, s’aplica una rúbrica de mesura que aprofundeix en els diversos criteris incorporats al qüestionari, establint els valors de referència que hauria d’assolir qualsevol projecte per ser considerat una bona pràctica.
L’anàlisi de les experiències rebudes, a partir de la rúbrica, permet configurar un llistat d’ítems imprescindibles que ha de contenir o complir un projecte de lluita contra el racisme i la xenofòbia per ser considerat una bona pràctica.